Integritetsskyddspolicy

Här nedan följer off2off´s Integritetsskyddspolicy.

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY OFF2OFF AB

Bakgrund och syfte

off2off AB, 556865-0682 (”off2off”) tillhandahåller tjänster inom återanvändning, bl.a. genom en internatbaserad plattform och konsulttjänster. De vid var tid tillhandahållna tjänsterna beskrivs på off2offs webbplats, www.off2off.se (”Webbplatsen”), genom vilken även plattformen tillhandahålls (”Plattformen”). För att ha rätt att använda Plattformen, måste du godkänna våra användarvillkor. Dessa hittar du på Webbplatsen.

 

off2off värnar om din personliga integritet och i denna integritetsskyddspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 

 1. Bakgrund och syfte
 2. Dina rättigheter
 3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
 4. Hur får vi information om dig?
 5. Vilka kan vi komma att dela din information med?
 6. Var behandlar vi dina personuppgifter?
 7. Kontakta oss
 8. Ändringar

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 

 

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@off2off.se

 

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:

 

 1. Rätt till information
 2. Korrekta uppgifter
 3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 4. Dataportabilitet
 5. Rätt till begränsning av behandling
 6. Klagomål
 7. Skadestånd

 

 

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

 

off2off AB

Tynäsgatan 10

652 16 Karlstad

 

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

 

 

Korrekta uppgifter

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.

 

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

 

 

Rätten att bli glömd

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är aktiv användare av vår Plattform. Har du inte loggat in vår Plattform på 24 månader, raderar vi dig automatiskt. Om vårt avtal med tillhandahållande av vår Plattform upphör, raderar vi alla personuppgifter inom tolv månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

 

Som användare av Plattformen har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 

 

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

 

 

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

 

 

Rätt till begränsning av behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

 

När begränsningen upphör ska du informeras.

 

 

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

 

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

 

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

 

I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personer i följande situationer:

 

 1. Tillhandahållande av vår Plattform:
 2. Användare
 3. Systemadministratör
 4. Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
 5. Kontakt med vår kundtjänst
 6. Utveckling av våra tjänster
 7. Kundundersökningar
 8. Besök på våra webbplatser
 9. Nyhetsbrev
 10. Cookies
 11. Intresserad av demo
 12. Kontakt via sociala media

 

 

Tillhandahållande av vår Plattform

För att vi ska kunna tillhandahålla vår Plattform måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 

 

 

Användare

Om din arbetsgivare ingått avtal med off2off om tillhandahållande av vår Plattform, kommer arbetstagarna att utgöra Plattformens användare och som sådana måste vi behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 

 

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) uppgifter om användning av vår Plattform (kundpreferenser, inställningar, transaktionshistorik och användande).

 

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst din arbetsgivare köper av oss, dvs. Plattformen. För att du ska kunna använda Plattformen, måste du godkänna våra användarvillkor. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtal med dig.

 

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är aktiv användare av vår Plattform. Har du inte loggat in vår Plattform på 24 månader, raderar vi dig automatiskt. Om vårt avtal med din arbetsgivare om tillhandahållande av vår Plattform upphör, raderar vi alla personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

 

 

Systemadministratör

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål omfattar även de systemadministratörer som vår kund (din arbetsgivare) utsett.

 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och det användaravtal som du ingått med oss, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

 

Vi sparar uppgifter kopplade till dig som systemadministratör så länge vi har ett avtal om tillhandahållande av vår Plattform med din arbetsgivare samt för en period av tolv månader därefter. Om vi underrättats att om du upphört att vara systemadministratör, kommer vi att radera dina uppgifter inom tre månader från sådant meddelande.

 

 

Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet.

 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och det användaravtal som du ingått med oss, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

 

Vi kommer att spara dessa uppgifter i tre månader.

 

 

Kundtjänst-ärenden

Om du kontaktar vår kundtjänst, behöver vi kunna identifiera dig som användare för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom .

 

Om vi tar emot ett klagomål från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet.

 

Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund.

 

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den tjänst du använder eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal. Rättslig grund för behandlingen är därför fullgörande av avtal.

 

 

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt tre veckor därefter.

 

 

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla våra tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.

 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är en aktiv användare samt tolv månader därefter.

 

 

Kundundersökningar

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla våra tjänster i form av våra tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att skicka enkäter till användare.

 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är en aktiv användare samt tolv månader därefter.

 

 

Besök på våra webbplatser

När någon besöker vår webbplats, www.off2off.se, använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att Google gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

 

 

Användning av cookies

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookies-policy.

 

 

Nyhetsbrev

Om du samtyckt till att ta emot nyhetsbrev, samlar vi statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress.

 

Är du användare, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

 

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

 

 

Demo

Om du visat intresse för våra tjänster genom att efterfråga en demo kommer vi att behandla dina personuppgifter

 

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

 

För att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

 

 

Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via de sociala -medier vi vid var tid använder, kommer meddelandet att lagras i tre månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

 

Hur får vi information om dig?

 

Information som du delar med dig av

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv registrerar dig som användare, lämnar dina uppgifter när kontaktar vår kundtjänst eller efterfrågar en demo. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 

 

Information som vi samlar in om dig

När du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig.

 

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 

 

 

Känslig information

Vi samlar inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).

 

 

Vilka kan vi komma att dela din information med?

 

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra tjänsteleverantörer, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

 

 1. Våra leverantörer
 2. Tredjepartsapplikationer

 

 

Våra leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.

 

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. off2off och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@off2off.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

 

 

Tredjepartsapplikationer

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.

 

Kontakta oss

off2off AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556865-0682 och har sitt säte på Tynäsgatan 10 A, 652 16 Karlstad. off2off AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataskydd@off2off.se.

 

ÄNDRINGAR

Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av denna policy och ge dig möjlighet att granska den reviderade policyn.

 

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast [2018-10-01]

 

 

 

Kontakt
054-70 000 20